MUDr. Vladimíra Kohoutová
Analýza nebezpečí a kritické kontrolní body

HACCP
Hazard Analysis and Critical Control Points

Služby - HACCP audity a certifikace

Díky svým dlouholetým zkušenostem v oblasti výroby potravin a poskytování stravovacích služeb Vás úspěšně provedu nejen všemi úskalími přinášejícími zavádění systému HACCP do vaší výroby, ale zajistím pro Vás i řadu dalších služeb, jakými jsou:

 • provádění vnitřních (interních) auditů HACCP – jedná se o nezávislé hodnocení funkčnosti a spolehlivosti zavedeného systému,
 • certifikace systému HACCP - své klienty připravím na certifikační audity v souladu s Metodickými pokyny MZe (věstník MZe č. 2/2010),
 • zastupování při zákaznických auditech – v případě potřeby Vás zastoupím při zákaznických auditech,
 • školení – kde získáte důležité informace o zásadách správné výrobní a hygienické praxe podle platné národní i evropské legislativy,
 • vypracování sanitačního a provozního řádu, které jsou nedílnou součást dokumentace k HACCP
Při své práci se plně řídím zákony a povinnými normami tak, abych posouvala své klienty správnou cestou k bezproblémové budoucnosti v oblasti gastronomie a hygieny při práci s potravinami. Nabízené služby zahrnují i analýzu současné situace ve Vašem provozu, kdy je třeba zjistit, jaký je jeho aktuální stav a z čeho je možno vycházet.Systém HACCP a jeho zavádění do provozu formuluje několik základních postupů:

 1. Provedení analýzy nebezpečí a charakteristiky rizika konkrétní výroby.
 2. Stanovení kritických a kontrolních bodů v používané technologii.
 3. Stanovení znaků a jejich kritických mezí v těchto rizikových úsecích.
 4. Vymezení systému sledování.
 5. Stanovení ovládacích i nápravných opatření, a to pro každý kritický bod.
 6. Stanovení ověřovacích postupů a harmonogramu jejich provádění.
 7. Zavedení evidence a dokumentace.
Kritické body se stanovují odděleně pro jednotlivé druhy výrobků i výrobních procesů. Obecnou povinnost zavést tento systém do potravinářských provozů ukládá článek 5 Nařízení EPR 852/2004 o hygieně potravin
 • HACCP pro výrobu potravin – je konkretizován v zákoně o potravinách č. 110/1997 Sb. v platném znění
 • HACCP pro prodej potravin – se řídí tímtéž zákonem
 • HACCP pro stravovací služby – je zakotven ve vyhlášce 137/2004 Sb. v platném znění
Bez zavedení systému HACCP nelze potraviny a pokrmy nejen vyrábět, ale ani uvádět do oběhu!

[CNW:Counter]